Thông báo nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2021

HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
—————
Số: 19/TB-HH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v Nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2021

Thực hiện Quyết định số 1846/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Quyết định số 248/QĐ- TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1925/VPCP-KGVX ngày 23/03/2021 về việc giao Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam –
Trưởng ban Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” ban hành Bộ tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp cùng các Bộ, Ban, Ngành tổ chức xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2021. Các doanh nghiệp đạt chuẩn sẽ được công nhận và tôn vinh tại Lễ tôn vinh trong khuôn khổ Diễn đàn thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ nhất năm 2021 (dự kiến vào Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 10/11/2021).
1. Yêu cầu hồ sơ:
– Phiếu đăng ký tham gia (theo mẫu)
– Bản tự đánh giá của Doanh nghiệp theo Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam (theo mẫu) và các tài liệu, hình ảnh, bằng chứng có liên quan kèm theo.
– Báo cáo tự đánh giá Doanh nghiệp trong giai đoạn 2018 – 2020 đối chiếu theo các nội dung trong Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam

– Báo cáo tự đánh giá Doanh nghiệp trong giai đoạn 2018 – 2020 đối chiếu
theo các nội dung trong Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam
Nơi tải tài liệu:
Mẫu hồ sơ:
https://drive.google.com/drive/folders/1-YbV6PA4l25LL9une8U93ATaPa8XFbDb?usp=sharing

Bộ tiêu chí và Quy chế xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam”:
https://drive.google.com/drive/folders/186pRsFhLhzsONkbeamAz6oCpkcgD9i5?usp=sharing

2. Cách thức gửi hồ sơ:
Bước 1: Tải và điền phiếu đăng ký tham gia, gửi bản scan phiếu đăng ký có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật về email vnabc1213@gmail.com
Bước 2: Ban tổ chức gửi email xác nhận cho Doanh nghiệp
Bước 3: Nộp hồ sơ
Cách 1: Nộp hồ sơ bản cứng
– Doanh nghiệp lập hồ sơ theo yêu cầu và kèm phiếu đăng ký gửi về:
Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.3833 3456
Di động: 0983 250 381 (Diệu Hương – VP Hiệp hội)
Cách 2: Nộp hồ sơ bản mềm
– Doanh nghiệp lập hồ sơ theo yêu cầu và gửi về: vnabc1213@gmail.com
3. Thời gian nhận hồ sơ:
Ban tổ chức nhận hồ sơ của các doanh nghiệp từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021 (hồ sơ gửi bản cứng tính theo dấu bưu điện)

4. Liên hệ giải đáp:
Địa chỉ: Tầng 3, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.3833 3456 Email:
vnabc1213@gmail.com
Di động: 0983 250 381 (Diệu Hương – VP Hiệp hội)
Fanpage: https://www.facebook.com/vnabc

Nơi nhận:
– Ban TGTW (để báo cáo);
– Văn phòng CP;
– Các Bộ: CT, VHTTDL (để báo cáo);
– Thành viên BTC 248;
– Lưu VT, VNABC (30)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *