Quy chế xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”

Giới thiệu Quy chế xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”.

Quy chế gồm có 6 chương và 14 điều. Nội dung 6 chương tập trung vào các vấn đề chính: Những quy định chung; Các tiêu chuẩn bắt buộc và cụ thể dựa trên Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam; điểm chuẩn để được công nhận; Hình thức, thời gian tôn vinh và cơ quan công nhận; Trình tự đăng ký, xét duyệt và công nhận, yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia; Quyền lợi và quy định xử lý vi phạm; Các điều khoản thi hành.

Đây là Quy chế khung với các nội dung cơ bản nhất. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Quy chế có thể được bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế. Đây là hình thức tôn vinh và biểu dương các doanh nghiệp đã thực thi tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, có thành tích xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Việc công nhận và tôn vinh góp phần thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *