Nhiệm vụ

Hiệp hội có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tổ chức chương trình Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam vào 10/11 hằng năm đã được Chính phủ Việt Nam xác lập theo Quyết định số 1846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2.Chịu trách nhiệm tổ chức và huy động cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội tham gia vào việc triển khai Cuộc vận động trong toàn quốc về xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động.

3.Tuyên truyền, quảng bá và nâng cao nhận thức của công chúng về vai trò quan trọng của văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp và trong toàn xã hội.

4.Tôn vinh và khen thưởng các doanh nghiệp và doanh nhân đặc biệt thành công trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

5.Đóng góp vào việc tạo dựng môi trường kinh doanh ở Việt Nam với việc đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cạnh tranh lành mạnh, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.

6.Xây dựng bộ tiêu chí về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa của Việt Nam với các chuẩn mực và tiêu chí quốc tế, thực hiện Quy chế tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân đạt tiêu chí “Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu”, “Doanh nhân văn hóa tiêu biểu”.

7.Mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nghiên cứu những chuẩn mực và tiêu chí về văn hóa doanh nghiệp, học tập kinh nghiệm và thực tiễn của nước ngoài trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp, tranh thủ sự hỗ trợ và giúp đỡ của quốc tế về vật chất và tài chính cho quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam.