Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (tên tiếng Anh: “Vietnam Association of Business Culture Development”, viết tắt là “VNABC”) được thành lập theo Quyết định số 2179/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ do cố nhạc sĩ An Thuyên làm Chủ tịch. Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (Hiệp hội) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các doanh nhân, doanh nghiệp và công dân Việt Nam quan tâm đến việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN), đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, cạnh tranh lành mạnh; tổ chức các hoạt động văn hóa-nghệ thuật nhằm nâng cao đời sống tinh thần của doanh nghiệp và người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, giữ vai trò là cầu nối giữa hội viên với các cơ quan chức năng của Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nền kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.