Sứ mệnh: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam vì sự phát triển bền vững”.

Tầm nhìn: “Trở thành ngôi nhà chung về văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Hiệp hội phấn đấu để làm tốt vai trò tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng nỗ lực xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân trên cơ sở phát huy bản sắc dân tộc và tiếp thụ tinh hoa văn hóa của thế giới.

Bằng hoạt động tham vấn, tư vấn, nghiên cứu và đào tạo, Hiệp hội mong muốn trở thành một địa chỉ thu hút được các doanh nghiệp doanh nhân tìm đến để cùng chia sẻ và nhân lên các giá trị văn hóa trong kinh doanh trên cơ sở phát huy bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế giới.

Giá trị cốt lõi: Kết nối – Đồng hành – Hiệu quả. Hiệp hội là nơi kết nối doanh nghiệp, doanh nhân nhằm chia sẻ những giá trị chung về văn hóa kinh doanh; chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân; hoạt động có hiệu quả, hướng tới sự thịnh vượng và nhân văn.

Kết nối: Hiệp hội là nơi kết nối doanh nghiệp, doanh nhân, là cầu nối giữa doanh nghiệp, doanh nhân với Chính phủ nhằm gia tăng các giá trị văn hóa trong kinh doanh

Đồng hành: Chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân

Hiệu quả: Hoạt động có hiệu quả, hướng tới sự thịnh vượng và nhân văn.

Khẩu hiệu: “Văn hóa doanh nghiệp – nền tảng phát triển bền vững”.

Hiệp hội đề cao và quảng bá trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp như là nền tảng để phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.