LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

     Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (tên tiếng Anh: “Vietnam Association of Business Culture Development”, viết tắt là “VNABC”) được thành lập theo Quyết định số 2179/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ do cố nhạc sĩ An Thuyên làm Chủ tịch. Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (Hiệp hội) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các doanh nhân, doanh nghiệp và công dân Việt Nam quan tâm đến việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN), đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, cạnh tranh lành mạnh; tổ chức các hoạt động văn hóa-nghệ thuật nhằm nâng cao đời sống tinh thần của doanh nghiệp và người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, giữ vai trò là cầu nối giữa hội viên với các cơ quan chức năng của Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nền kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

CHỨC NĂNG

Để thực hiện sứ mệnh của mình và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội có các chức năng sau:

NHIỆM VỤ

Hiệp hội có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ chủ yếu sau

Nhiệm vụ 1

Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tổ chức chương trình Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam vào 10/11 hằng năm đã được Chính phủ Việt Nam xác lập theo Quyết định số 1846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ 2

Chịu trách nhiệm tổ chức và huy động cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội tham gia vào việc triển khai Cuộc vận động trong toàn quốc về xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Nhiệm vụ 3

Tuyên truyền, quảng bá và nâng cao nhận thức của công chúng về vai trò quan trọng của văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp và trong toàn xã hội.

Nhiệm vụ 4

Tôn vinh và khen thưởng các doanh nghiệp và doanh nhân đặc biệt thành công trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Nhiệm vụ 5

Đóng góp vào việc tạo dựng môi trường kinh doanh ở Việt Nam với việc đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cạnh tranh lành mạnh, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ 6

Xây dựng bộ tiêu chí về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa của Việt Nam với các chuẩn mực và tiêu chí quốc tế, thực hiện Quy chế tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân đạt tiêu chí “Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu”, “Doanh nhân văn hóa tiêu biểu”.

Nhiệm vụ 7

Mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nghiên cứu những chuẩn mực và tiêu chí về văn hóa doanh nghiệp, học tập kinh nghiệm và thực tiễn của nước ngoài trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp, tranh thủ sự hỗ trợ và giúp đỡ của quốc tế về vật chất và tài chính cho quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam.