Chức năng

Để thực hiện sứ mệnh của mình và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội có các chức năng sau:

1. Vận động xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân thông qua các hoạt động thông tin, quảng bá nhằm tăng cường nhận thức về văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nhân, nhất là tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nhân, doanh nghiệp và cạnh tranh lành mạnh.

2. Triển khai công tác nghiên cứu và đề xuất chính sách cho Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp cũng như đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan của Chính phủ.

3. Tiến hành các hoạt động đào tạo và tư vấn về các vấn đề thuộc văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nhân, doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp.

4. Tổ chức các chương trình và hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá về văn hóa doanh nghiệp và nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho người lao động trong cộng đồng doanh nghiệp.